Hållbarhet en självklarhet

Mitt intresse för hållbarhet tog fart runt 2008 när jag insåg att vi människor måste ändra vårt beteende för att överleva som art.  Vi måste ändra vårt beteende både när det gäller miljö & klimat och social hållbarhet. När det gäller ekonomisk hållbarhet måste vi mäta verksamheter på ett annat sätt där vi även tar hänsyn till vår miljö & klimatpåverkan på människor, djur och natur. 

Jag har sedan dess engagerat mig i föreningar som arbetar med hållbarhetsfrågor, t.ex. Sustainable Småland och gått ett 10-tal utbildningar inom hållbarhetsområdet bl a GRI rapportering, ökad lönsamhet genom hållbarhetsarbete, och livscykelanalyser. 

Jag har också under en längre tid som konsult samarbetat med en ledande tillverkare av programvaror för att mäta hållbarhet på produkt, process och företagsnivå.  Min kunskap inom hållbarhetsområdet är nu relativt stor och jag genomför även konsultuppdrag där jag ofta kombinerar min långa erfarenhet från affärslivet med min kunskap om hållbarhetsfrågor. Se nedan för ett exempel på ett uppdrag.  

Analys av miljö & klimatpåverkan

Ett uppdrag åt ett medelstort nordiskt företag där jag som konsult tillsammans med andra konsulter i mitt nätverk genom workshops under en längre tid, hjälpte ledningen att definiera och undersöka områden i deras verksamhet med en potentiellt stor klimat & miljöpåverkan. 

Vi tittade bl a på energi, transporter inklusive tjänsteresor och personalens resmönster, påverkan genom företagets egna processer, påverkan i leverantörskedjan, och under användandet av företagets produkter. 


Vi gick även igenom möjligheter att i framtiden arbeta mer cirkulärt med produktutveckling och produktion för att lättare kunna återanvända delar av produkterna och förlänga livstiden genom reparationer. Vi hade även brainstorming om hur företaget skulle kunna minska sitt klimatavtryck genom att marknadsföra och sälja produkter som en service. 


Vi gick också igenom olika typer av IT verktyg för att kunna mäta hållbarhet och genomförde även en del livscykelanalyser (klimatpåverkan) för några typiska produkter. Vi genomförde även analys av ingående material och kemiska substanser i samarbete med företagets leverantörer och en utvecklare av programvaror. 

      Resultat
  • Ledningens och hela organisationen förståelse för hållbarhet ökade dramatiskt. 
  • Företaget kunde snabbt sänka sitt klimatavtryck och sina energikostnader genom att byta till förnybara energikällor och egen solenergi.
  • De sänkte sin påverkan genom transporter genom att ofta ersätta  tjänsteresor med webbmöten, skapa samåkningspooler och tillsammans med lokala myndigheter förbättra kollektivtrafiken för personalen samt genom att byta leverantörer av transporter.
  • Företaget fick en första bild av hur deras huvudprodukter och processer påverkar deras klimatavtryck och de vet nu hur de ska arbeta vidare med de frågorna. 
  • De hittade ett antal olämpliga kemiska substanser i huvudprodukter och de arbetar nu med alternativa material och leverantörer för att minska sin miljöpåverkan. 
  • De har lärt sig hur man kan mäta hållbarhet i produkter och processer och har påbörjat inköpsprocesser för att köpa systemstöd.